Algemene voorwaarden

Webbloem.nl behoudt zich het recht voor om klanten zonder opgave van redenen te weigeren. Winkelen in de webshop is niet voor particulieren maar uitsluitend voor retailers. Wij behouden ons het recht voor KvK nummer en BTW nummer te verifiëren. Artikelen in de webshop worden pas geleverd na betaling. Dit kan per pay pal of per credit card (Visa en Master). Kopen is ook mogelijk via een overboeking, maar goederen worden pas verstuurd na ontvangst van het volledige bedrag op onze rekening. Deze regeling geldt voor alle niet levende artikelen uit de webshop. Voor bloemen en planten wordt de definitieve prijs pas vastgesteld op de veiling. Wij kunnen dus geen exact bedrag van tevoren geven. We werken met een richtprijs die voortuit betaald moet worden. Op de definitieve factuur wordt het verschil verrekend. In overleg zijn andere betaalvoorwaarden mogelijk.

De logistieke kosten worden betaald door webbloem.nl Deze kosten worden voor het hetzelfde bedrag doorberekend aan de retailer. Prijzen zijn afhankelijk van het volume dat een retailer wekelijks afneemt. Wij leveren pas vanaf één volle kar. Een minimum bestelling is mogelijk maar, werkt in het nadeel van de retailer omdat altijd voor minimaal 1 kar transport moet worden betaald. De kosten per kar dalen naarmate er meer karren op hetzelfde adres worden afgeleverd. Webbloem.nl is slechts intermediair voor de transporteur en maakt geen winst op het transport. Webbloem.nl is slechts verantwoordelijk voor de goederen totdat zij worden ingeladen door de transporteur. Daarna gaat de verantwoordelijk over op de transporteur. Ook verwachte aankomsttijden zijn de verantwoordelijkheid van de transporteur. Webbloem.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens het transport of voor vertraging van de levering. Webbloem.nl bepaalt wie de transporteur voor een bepaalde levering is. De keuze wordt gemaakt aan de hand van kwaliteitseisen en prijs. Webbloem.nl werkt op commissiebasis. Alle getoonde prijzen zijn exclusief commissie en exclusief transportkosten. Het commissiepercentage kan wisselen al naar gelang het volume dat wordt afgenomen op jaarbasis. Hoe hoger het volume, hoe lager de commissie. Webbloem.nl is niet verantwoordelijk voor het niet op voorraad zijn van bestelde artikelen.

Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting die voor haar uit de overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Gebreken; klachtentermijnen en reclames.

a) De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

b) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden.

c) Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd, waarna een creditnota aan de wederpartij gestuurd zal worden.

Aansprakelijkheid: Webbloem.nl is niet aansprakelijk voor door de wederpartij middellijk of onmiddellijk geleden schade, van welke aard ook. Webbloem.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die is ontstaan bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het in ontvangst nemen van het geleverde door of namens de wederpartij vrijwaart wederpartij webbloem.nl tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van een fabricagefout, dan wel door andere oorzaken.

Uw vraag niet beantwoord?

U kunt ons gerust mailen of bellen.


E-MAIL ALGEMEEN:

[email protected]

 

TELEFOON ALGEMEEN:

+31 (0)546-62 76 55