Disclaimer

Op toegang tot en gebruik van de site en (mobiele) webshop van Webbloem.nl B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright

Copyright © Webbloem.nl B.V. 2018. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Webbloem.nl B.V en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna Webbloem.nl B.V., of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Webbloem.nl B.V. is het niet toegestaan intellectueel eigendom van Webbloem.nl B.V. te kopiëren, vermenigvuldigen, delen of op welke andere wijze dan ook te gebruiken. Onder ‘intellectueel eigendom’ valt in ieder geval, doch niet uitsluitend, het beeldmateriaal wat is afgebeeld op de website, de (mobiele) webshop of reclame-uitingen van Webbloem.nl B.V. Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites, behoudens na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Webbloem.nl B.V. Indien overtreding hiervan wordt geconstateerd is de overtreder een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding verschuldigd en voorts een bedrag van € 500 per dag dat de overtreding blijft voortbestaan.

Merken

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Webbloem.nl B.V. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden en zal worden gevolgd door de sancties als vermeld in het vorige artikel.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site of in de (mobiele) webshop naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen. Webbloem.nl B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig inwinnen van advies.

Inhoud

De informatie op deze site of de (mobiele) webshop is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Webbloem.nl B.V. geeft geen garanties omtrent de juistheid van deze informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Webbloem.nl B.V., noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of (mobiele) webshop of andere hieraan gekoppelde sites of (mobiele) webshops, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen op de gehele site of (mobiele) webshop kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Webbloem.nl B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Webbloem.nl B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Het verzamelen en gebruiken van gegevens

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site of (mobiele) webshop verzamelen en opslaan, is het adres van de computer of het mobiele apparaat van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De beheerder van de gegevens is Webbloem.nl B.V., Laurens Alma Tademastraat 13, 7606 JX Almelo, Nederland.

Algemene voorwaarden

Webbloem.nl B.V. hanteert de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten, zoals opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Webbloem.nl B.V. gedane aanbiedingen en alle tussen Webbloem.nl B.V. en haar externe relaties gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Tenzij toepassing van voorwaarden van een leverancier of klant schriftelijk is overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier of klant nadrukkelijk uitgesloten. Eventuele van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten alleen in dat geval en voor dat stuk voorrang op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Webbloem.nl B.V. of de VGB worden gewijzigd. Webbloem.nl B.V. zal haar relaties in een dergelijk geval van deze wijzigingen binnen bekwame tijd in kennis stellen.